Różne rodzaje lokat bankowych.

Istnieje bardzo wiele różnego typu lokat bankowych. Banki oferują lokaty dostosowane do potrzeb danego klienta. Poprzez dużą różnorodność lokat bankowych każdy klient może wybrać lokatę najbardziej odpowiednią dla siebie.

Wśród wielu typów lokat bankowych możemy wyróżnić lokatę dla posiadaczy innego rachunku w danym banku. Tego typu lokaty są najczęściej lepiej oprocentowane od innych lokat z tego powodu, ze bank promuje produkty dla swoich stałych klientów posiadających w danym banku konto bankowe. Innym rodzajem lokaty jest lokata nocna, tego rodzaju lokata bankowa zarabia pieniądze w godzinach nocnych. Pieniądze zarabiają na siebie tylko w okresie nocnym, natomiast podczas całego dnia są do dyspozycji założyciela lokaty nocnej. Banki z reguły ustalają minimalne, oraz maksymalne kwoty, które mogą być wpłacane na tego rodzaju lokaty bankowe. Jeszcze innym rodzajem lokaty bankowej jest lokata dynamiczna, oprocentowanie takiej lokaty wzrasta wraz z czasem na jaki została założona. Oprocentowanie wzrasta najczęściej w cyklach kwartalnych, bądź też jednomiesięcznych. Lokata dynamiczna daje swobodę dysponowania swoimi środkami w dowolnym okresie, pieniędzy nie zamraża się na cały czas obowiązywania lokaty. Oprocentowanie natomiast zależne jest od tego jak długo będziemy utrzymywać środki pieniężne na lokacie dynamicznej. Natomiast środki zgromadzone na lokacie rentierskiej nie podlegają kapitalizacji, są one wypłacane na konto osoby zakładającej lokatę bankową. Lokaty rentierskie są przeznaczone dla osób z duża ilością oszczędności, które chcą korzystać z odsetek od swojego ulokowanego kapitału. Warunki co do wysokości oprocentowania lokaty rentierskiej mogą być negocjowane indywidualnie z bankiem. Jak sama nazwa lokaty rentierskiej wskazuje, osoba posiadająca taką lokatę jest rentierem czyli osobą utrzymującą się , bądź czerpiącą zyski z lokaty bankowej. Kolejnym rodzajem lokat bankowych, również tak jak lokaty rentierskiej przeznaczonych dla bogatszych klientów banku, są lokaty negocjowalne. Przy lokatach rzędu 100 tysięcy złotych banki bardzo często podwyższają kwotę oprocentowania lokaty bankowej. Oprocentowanie zależy wówczas od indywidualnych ustaleń klienta z bankiem.