Co to znaczy cesja?

Cesja to przeniesienie praw autorskich do utworu na innego wykonawcę. Jest to częsty scenariusz w branży muzycznej, kiedy to artyści przenoszą prawa do swoich utworów na wytwórnię płytową.

Słowo cesja pochodzi z języka łacińskiego, w którym „cessio” oznacza ustąpienie. Cesja to umowa cywilnoprawna, na mocy której przenosi się (ceduje) prawo do wierzytelności z jednej osoby na drugą. Podstawą prawną takiej procedury jest art. 509 kodeksu cywilnego (kc.).

Cesja wierzytelności może dotyczyć takich praw majątkowych, jak: należności pieniężne, roszczeń o naprawienie szkody czy też innych długów. Można nią objąć również wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy – warto jednak pamiętać, że istnieją tutaj szczególne przepisy i regulacje prawne. Aby cesja była wiążąca i skuteczna podlega ona szerszej formalności niż umowa cywilna – musi być bowiem odpowiednia forma aktu notarialnego albo dokonana w formie aktu notarialnego potwierdzonego przed organem gospodarczym (np. bankiem).

Kiedy jest cesja?

Cesja jest możliwa wtedy, gdy jest sprzeczna z właściwością zobowiązania, czyli np. gdy zmiana wierzyciela prowadzi do zmiany tożsamości zobowiązania lub gdy jej skutkiem jest zmiana istoty świadczenia. Niedopuszczalna jest także cesja wierzytelności alimentacyjnych lub majątkowego prawa do renty.

Cesja ma na celu przeniesienie wierzytelności na innego podmiot, który stanie się nowym wierzycielem. Wykonywana jest zazwyczaj na podstawie umowy między stronami, która określa warunki i sposób przeniesienia oraz Nowego Wierzyciela. Może ona mieć charakter dobrowolny lub obligatoryjny – taki obowiązek może narzucić sąd (w przypadku egzekucji komorniczej).

Co to jest cesja na rzecz banku?

Cesja na rzecz banku to przeniesienie praw i obowiązków wobec mieszkania lub domu na inną osobę lub instytucję. Najczęściej spotykamy się z cesją podczas kredytowania hipoteki. Jest to umowa między właścicielem nieruchomości, a kredytodawcą, w której bank staje się nowym właścicielem mieszkania lub domu. W takim przypadku wartość kredytu hipotecznego jest identyczna jak wartość ubezpieczenia. Dzięki temu, jeżeli klient nie regulujerata pozyczki w terminach, to bank ma prawo do żądania sprzedaży nieruchomości.

Czy cesja jest płatna?

Zgodnie z cennikiem operatora, przepisanie numeru kosztuje 30,75 zł brutto. Jeśli chcesz, aby nowy właściciel numeru ponosił tę opłatę – musisz to ustalić z nim bezpośrednio. Natomiast jeżeli operator pobierze tę opłatę od Ciebie – będzie ona doliczona do najbliższego rachunku.

Jak zrobić cesję na bank?

Cesja na bank umożliwia przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia na bank. W takim przypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek uregulować świadczenie bezpośrednio do rąk wskazanego beneficjenta – czyli banku. Jak można cesjonować prawa? Cesja praw jest możliwa tylko wtedy, jeśli osoba ubezpieczona (cesjonariusz) posiada uprawnienia do żądania świadczeń z tytułu polisy. Co należy zrobić, aby dokonać cesji? Aby cesja mogła być skutecznie dokonana, konieczne jest zawarcie aneksu do polisy ubezpieczeniowej, którym potwierdza się fakt jej dokonania. Warto pamiętać o tym, że cesja obciąża towarzystwo ubezpieczeniowe aktualnymi składkami oraz innymi dodatkowymi opłatami, o ile takie są określone w umowie.

Co może być przedmiotem cesji?

Wierzytelności. Zatem odpowiedź jest prosta – mogą być przenoszone nawet te przedawnione, a także ich części (np. w przypadku świadczenia podzielnego, czyli pieniędzy). Ponadto cesja może objąć wierzytelność zajętą w postępowaniu egzekucyjnym. Warto jednak pamiętać, że cesja nie jest możliwa w przypadku obciążeń majątkowych i osobistych.

Czy można zrezygnować z cesji?

Tak, oczywiście. Można to zrobić w każdym momencie, nawet jeśli umowa już została zawarta. Należy jednak pamiętać, że cesja jest ważna tylko wtedy, kiedy konsument sprzedaje rzecz osobie fizycznej, a nie firmie. W przypadku gdy konsument chce sprzedać rzecz firmie lub instytucji, to taka cesja nie jest możliwa.

Jak zrobić cesję?

1. Wypełnij formularz cesji
Aby przeprowadzić cesję, musisz wypełnić formularz cesji. Pamiętaj o podaniu numeru telefonu kontaktowego oraz aktualnego adresu e-mail. W polu „Wybierz typ gwarancji” należy podać 8 cyfr identyfikujących gwarancję (wpisujemy bez myślnika). Kolejnym krokiem jest wskazanie imienia i nazwiska osoby, na którą chcesz przenieść gwarancję lub podanie nazwy firmy prowadzonej przez tę osobę. W przypadku osób fizycznych nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty – wystarczy sam formularz. Natomiast jeśli chodzi o osoby prowadzące dalekosiężnie działalność gospodarczo bądź też firmy, to wymagana jest lista dokumentów (dostępna pod linkiem).
2. Podpisuj formularza
Po wypełnieniu formularza cesji, należy go podpisać – można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usługi e-podpisu. Po podpisaniu formularza warto go wydrukować (samodzielnie lub poprzez usług Print&Go) – będzie on bowiem potrzebny przy późniejszej realizacji cesji.

Co znaczy cesja mieszkania?

Cesja praw z umowy deweloperskiej oznacza przelew wierzytelności. Kupując cesję, kupujemy prawo do nieruchomości, którą możemy dowolnie zarządzać. Cesja jest uregulowana w art. 509 Kodeksu cywilnego.

Podsumowując, cesja mieszkania to przeniesienie praw z umowy deweloperskiej na inny podmiot – czyli kupujemy prawo do nieruchomości, którą możemy dowolnie zarządzać.

Kiedy wygasa cesja?

Cesja może zostać ustanowiona tylko na okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Nawet jeśli umowa ubezpieczenia wznowi się samoistnie, cesja wygasa wraz z końcem czasu określonego wewnątrz umowy. Pamiętaj, że cesja należy ustanowić ponownie, jeśli chcesz, aby osoba trzecia korzystała z twojego ubezpieczenia.

Ile kosztuje cesja kredytu hipotecznego?

Koszt cesji kredytu może się różnić w zależności od banku. Można jednak spotkać się ze stawkami rzędu kilku procent wartości kredytu, choć czasem banki pobierają stosunkowo niskie opłaty – np. 300-500 zł.

Related Posts

Skąd Polacy biorą kredyt na samochód

Gotówka, kredyt, leasing, a może coś innego? To tylko kilka sposobów z których korzystają Polacy …

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.