Ile czasu czeka się na promesę?

Czekanie na obiecaną zmianę może być trudne. Nie wiemy, kiedy się pojawi, a czasem wydaje się, że nigdy nie nadejdzie. Możemy się jednak zastanowić, ile czasu jest realnie potrzebne na to, aby promesa została dotrzymana.

To zależy.
Wewnętrzna polityka banku i nasza indywidualna sytuacja finansowa mogą wpłynąć na to, ile czasu upłynie, zanim otrzymamy promesę kredytową.
Na przykład, jeśli jesteśmy osobami bezrobotnymi lub mamy słabą historię kredytową, bank może potrzebować więcej czasu na zbadanie naszej sytuacji.
Zwykle jednak możemy spodziewać się, że promesa kredytowa zostanie wydana w ciągu 2 tygodni.
Dokument ten ma ważność 30 dni.
Pozwala nam to na dopuszczenie do formalności związanych z kredytem hipotecznym w celu ustalenia szczegółów dotyczących rat itp.

Jak długo ważna jest promesa?

Od dnia wydania kredytobiorca ma 30 dni na podpisanie umowy kredytowej i ustalenie warunków spłaty. Dokument ten jest niezbędny, aby otrzymać środki od banku.

Kto wydaje promesę?

Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. Dokument ten umożliwia nabycie energii elektrycznej na podstawie umowy o dostawę, którą można zawrzeć ze sprzedawcą. Ważność promesy określa się na minimum 6 miesięcy, a data jej upływu jest jednocześnie datą końcową ważności umowy o dostawę energii.

Na czym polega promesa?

Promesa jest dokumentem, który stanowi zobowiązanie do wykonania konkretnej czynności. W przypadku banków oznacza to, że instytucja finansowa zobowiązuje się udzielić kredytu w wysokości określonej wewnątrz dokumentu po spełnieniu tamteż napisanych warunków. Promesa opatrzona jest pieczęcią banku oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji. Ponieważ jest to ważny i oficjalny dokument, powinien być sporządzony na piśmie.

Gdzie można dostać promesę?
Promesę można otrzymać od banku, w którym chce się zaciągnąć kredyt lub pożyczk NDP. Aby otrzymać taki document, należy skontaktować się z bankiem oraz dopełnić formalności potrzebnych do ubiegania się o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Nastepnie umowa pomiiedzy stronami zostaje podpisana i promesa trafia w ramy prawne obiegu bankowego.

Dlaczego warto posiadać promesę?
Posiadając promesę ma siẹ pewność, že dany bank udzieli nam kredytu na określonych warunkach. Jest to bardzo istotne ze wsglẹdu na fakt, i¿ bez tego rodzaju zabezpieczenia sporo osób mogłoby mieć problemy ze spłatami prowizji albo rat kapitałowych. Dziẹki temu, ¿e wiemy ju¿ na jakich warunkach przebiega nasza umowa, mo¿emy lepiej siê do niej przygotowaæ i uniknàæ dodatkowych problemów natury finansowej lub prawnej.”

Czy promesa jest wiążącą?

Odpowiedź brzmi: tak. Promesa jest wiążąca, dlatego należy się do tego odpowiednio przygotować, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe. Zdarza się bowiem, że podpisanie promesy oznacza wymuszenie na stronach określonych warunków- np. kar umownych czy innych sankcji prawnych, które mogą mieć swoje miejsce w przypadku naruszenia postanowień ugody.

Co jest potrzebne do promesy?

Aby otrzymać promesę, potrzebujesz:
– Wypełniony wniosek kredytowy hipoteczny – Podać bankowi informacje o sobie, takie jak dane osobowe, wysokość dochodów itp.
– Spis swoich majątku i obciążeń – Bank będzie chciał zobaczyć, czego możesz użyczyć jako zabezpieczenia kredytu.
– Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane – W zależności od banku i kraju może być konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak dowód tożsamości czy aktywności finansowej.

Jak powinna wyglądać promesa?

Najważniejsze cechy to oczywiście informacja o pracy – gdzie, kiedy i w jakim wymiarze będzie się ona odbywała. Kolejnym punktem jest wysokość wynagrodzenia – tu należy podać kwotę netto miesięczną lub stawkę godzinową. Następnie termin zawarcia umowy przyrzeczonej – czyli kiedy dokładnie rozpocznie się Twoja praca. Być może warto też dodać informację o ewentualnym odszkodowaniu za złamanie warunków umowy (np. brak możliwości podjęcia pracy po upływie terminu).

Kiedy dlaczego i przez kogo jest udzielana promesa?

Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, zwane dalej „promesą”. Promesa jest udzielana na podstawie art. 18b ustawy Prawo energetyczne – jest to dokument, w którym organ regulacyjny (Prezes Urzędu Regulacji Energetyki) określa warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca wskazany we wniosku oraz termin udzielenia mu koncesji na prowadzenie danej działalności. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Promesę można otrzymać tylko wtedy, gdy organ regulacyjny stwierdzi, że przedmiotowa działalność gospodarcza narusza interesy publicznoprawne i że po jej rozpoczęciu mogłoby do tego dojść. Ponadto decyzja o promesie musi być poprzedzona przeanalizowaniem sytuacji na rynku (którego dotyczy), tak aby można było stwierdzić, że doskonała znajomość branży i posiadanie odpowiedniego know-how są podstawowymi warunkami sukcesu prowadzonego biznesu.

Ile kosztuje promesa na zakup broni?

17 zł.

Co to jest promesa hipoteczna?

Promesa kredytowa dotyczy udzielenia kredytu na określoną kwotę. Jest ona gwarantem otrzymania kredytu hipotecznego lub innego rodzaju produktu finansowego. Kredyty mogą być udzielane przez banki, firmy pożyczkowe lub inne instytucje finansowe. Promesy kredytowe mają na celu zagwarantowanie, że klient ma środki potrzebne do sfinansowania wybranej nieruchomości.

Kto może wystawic Promese?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, promesę zatrudnienia może wystawić pracodawca (podpisując umowę przedwstępną), osoba lub instytucja mająca prawo do zatrudniania pracowników w ramach swojej działalności oraz podmiot świadczący usługi pośrednictwa pracy. Przykładem takiego podmiotu jest agencja zatrudnienia albo biuro pośrednictwa pracy. Promesę mogą również wystawić organizacje poszukujące pracowników na rynku międzynarodowym – służby konsularne lub organy prowadzące politykę emigracyjną.

Osoba, która otrzyma promesę, może skorzystać z niej dopiero po ukończeniu obecnego stosunku pracy – czyli po odbyciu okresu wypowiedzenia i rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.