Co to jest podatek katastralny?

Podatek katastralny to najważniejszy podatek dochodowy, który płacimy co roku. Jest on naliczany na podstawie wartości naszej nieruchomości i wynosi od 1 do 2 proc. całkowitej wartości nieruchomości. Podatek katastralny jest naliczany przez gminę lub miasto, w którym znajduje się nieruchomość.


Podatek katastralny to podatek, który występuje w wielu krajach UE czy też w USA zamiast podatku od nieruchomości. Podatek katastralny różni się od niego głównie tym, że jest liczony od wartości mieszkania. Zazwyczaj wynosi średnio 1-2 proc. wartości nieruchomości.

W Polsce jest on regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Obecnie stawki podatku są ustalane przez gminy miejscowe w powiatach, a zatem mogą się one trochę różnić w całym kraju (podatek ten jest pobierany przez urzędy miast).

Kogo obejmie podatek katastralny?

Właściciele nieruchomości, które zostały wpisane do rejestru gruntów i katastru nieruchomości. Należą do nich między innymi domy, mieszkania, działki rolne oraz inne obiekty budowlane. Wartość podatku ustalana jest na podstawie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. Praktycznie oznacza to, że im większa wartość rynkowa danej nieruchomości, tym wyższy podatek katastralny trzeba będzie zapłacić. Jak już wspomniano wcześniej, stawka podatku ustalana jest przez każdy samorząd lokalny i może się ona różnić w poszczególnych gminach lub miasteczkach. Zwykle jednak stawki są porównywalne i wynoszą od 0,5% do 2% wartości nieruchomości.

Kiedy płaci się podatek katastralny?

Najczęściej jest on płatny przez osoby fizyczne posiadające nieruchomość, ale może być on także naliczany od podmiotów gospodarczych. Podatek katastralny jest obliczany na podstawie wartości rynkowej nieruchomości, a dokładniej stosunku działki do całego kwartału lub obszaru miasta (jeżeli podatek dotyczy miasta).

Czy w Polsce jest podatek katastralny?

Nie, w Polsce takiego podatku nie ma. Jest on jednak powszechny w innych krajach Unii Europejskiej oraz na świecie. Zamiast daniny od nieruchomości pobiera się właśnie podatek katastralny.

Podatek katastralny to opłata, którą muszą uiścić osoby posiadające nieruchomość. Jest on pobierany przez administrację publiczną za pomocą stosownego urzędu. Opłata ta może być różna w zależności od rodzaju i wartości nieruchomości oraz jej lokalizacji.

Najczęstszym sposobem rozliczania podatku katastralnego jest tzw. metoda ad valorem, czyli na podstawie wartości rynkowej danej nieruchomości. Oznacza to, że im większa wartość rynkowa danej nieruchomości, tym większy podatek trzeba będzie zapłacić. Podatek katastralny można też uiszczać według innych metod, np. na podstawie powierzchni danej nieruchomości czy też ilości budynków i ich usytuowania na danym terenie.

Kraje europejskie, w których obowiązuje podatek katastralny to m.in.: Niemcy, Francja, Hiszpania czy Włochy. Natomiast poza Europą taki podatek powszechny jest np. w USA czy Kanadzie. Podsumowując, podatek katastralny to dochodowa forma opodatkowania osób posiadających nieruchomość i jest on obowiązujący w wielu pa��stwach na Świecie – w Europie oraz poza nią

Ile ma wynosić podatek katastralny?

Tego zależy od wielu czynników i warto się zapoznać z każdym, aby uniknąć niemiłego zaskoczenia. Przede wszystkim needing podatek katastralny od tego, jaką wartość rynkową ma dana nieruchomość. Stawka podatku dla nieruchomości wartych do 1 mln euro wynosi 0,18%. Dla nieruchomości o wartości rynkowej wyższej niż 1 mln euro na metro kwadratowy oblicza się według stawki 0,25%. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, czy orzeczono tzw. autorrybnizację. Wtedy opodatkowaniu podlegają gruntownie odremontowane budynki i ich części. Co to oznacza? Że jeśli np. gruntownie Odnowili Elewacje kamienice lub wymienili okna i drzwi w bloku ze starszego okresu – muszą liczyć się ze skalkulowaniem nowej stawki podatku po upływie 5 lat liczonego od roku oddania do użytku obiektu lub jego częsci po remoncie.

Czy grozi nam podatek katastralny?

Informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej na ten temat, są nieprawdziwe – poinformowało Ministerstwo Finansów.
Rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego – wynika ze stanowiska resortu finansów, które opublikowało we wtorek.
„Nie planujemy i nie przygotowujemy się do wprowadzenia takiego podatku. Słyszeliśmy też o doniesieniach medialnych na ten temat, ale one są całkowicie fałszywe” – czytamy w comiesięcznym raporcie MF.

Jak nie placic podatku katastralnego?

Zgodnie z propozycja ministra finansow, podatek katastralny ma byc wprowadzony stopniowo. Poczatkowo placil by go tylko kupujacy nowe mieszkanie. Dlatego warto czekac z zakupem do czasu wejsci odpowiedniej ustawy w zycie. Nalezy jednak pamietac, ze podatek katastralny bedzie progresywny- oznacza to, ze bedzie on rosnal wraz z iloscia nieruchomosci lub ich wartoscia.

Co oznacza słowo katastralny?

Podatek katastralny (zwany inaczej katastrem) to podatek od urzędowej wartości nieruchomości. W myśl art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek ten nazywamy także podatkiem od nieruchomości. Podatek ten jest jednym z podatków lokalnych, a więc obciąża tylko te nieruchomości, które znajdują się na terytorium danej gminy. Jest to tzw. podatek bezpośredni, ponieważ obciąża on bezpośrednio właścicieli nieruchomości.

Warto tutaj wspomnieć, że w przeciwieństwie do innych podatków lokalnych (np. podatku rolnego), które są ustalane przez poszczególne gminy, wartość podatku katastralnego jest ustalana przez organ państwowy – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wysokość stawek i sposób ich naliczania określa natomiast każda gmina indywidualnie.

Jak oblicza się wartość nieruchomości? Kataster nieruchomości to ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Pañstwowy Rejestr Gruntów i Budynków (GUS). Zgodnie z art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do okreœlenia wartoÊci nieruchomo¶ci stosuje siê metody:1) poròwnawcz± – polegaj±c± na poròwnaniu warto¶ci danej nieruchomo¶ci do warto¶ci innej (podobnej) nieruchomo¶ci albo ich grup;2) szacunkow± – polegaj±c± na oszacowaniu wartoci wed³ug skali albo katalogu stawek;3) rynkow± – polegaj±c± na oszacowaniu wed³ug cen rynkowych;4) inna ni¿ wymienione powyej – je¿eli metoda ta daje lepsze rezultaty ni¿ metody poròwnawcza, szacunkowa lub rynkowa.

Do tego celu posługuje się on Country Valuation Service (CVS), czyli specjalistami od oszacowañ wartoci beneficjentÛw programÛw unijnych na terenie Polski. Ceny gruntu oraz budynkw okrelone s maj ±tkowe razem ze sprzeday gruntÛw rolnicy decyzji Rady MinistrÛw farm land and buildings together with the sale of agricultural products by farmers’ decisions of the Council of Ministers

Czy jest podatek od kostki brukowej?

Odpowiedź brzmi: tak, istnieje podatek od kostki brukowej według nowego Prawa Wodnego. Podatek jest naliczany osobom, które na nieruchomości powyżej 3500 m2 postawiły budynki trwale związane z gruntem i utwardziły powierzchnię np. kostką brukową, o łącznej powierzchni przekraczającej 70% wielkości nieruchomości.

Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości?

Organem podatkowym, który ustala wysokość podatku od nieruchomości jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Jest to związane z tym, że to on ma władzę ustalania stawek podatkowych na terenie swojej gminy.

Jak płaci się podatek od nieruchomości?
Podatek od nieruchomości można opłacać w formie rat lub jednorazowo. JednakDecyzja o sposobie opłacania podatku od nieruchomości leży w gestii organu podatkowego. Oznacza to, że to on może określić sposób opłacania podatku, a także jego wysokość. Podatek można opłacać przelewem bankowym lub gotówką.

Kto ustala wartosc Katastralna?

W razie niedostarczenia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący kataster nieruchomości, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustala wartość katastralną tej nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów i informacji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.